دوره محاسبات اتصال کوتاه مطابق استاندارد IEC60909 و IEEE551 (حضوری)

خلاصه ای از دوره:

دوره محاسبات اتصال کوتاه با سرفصل های محاسبات جریان اتصال کوتاه مطابق با استاندارد IEEE551، محاسبات اتصال کوتاه در سیستم‌های فشارقوی، فشار متوسط و فشار ضعیف  مطابق با استاندارد IEC60909، بررسی شبکه های توالی در محاسبات اتصال کوتاه نامتقارن، تاثیر نحوۀ ارتینگ نقطه نوترال ترانسفورماتورها بر روی جریان اتصال کوتاه تک فاز به زمین و حل کامل یک مثال در مرکز آموزش مهندسی MeM برگزار خواهد شد.

مدت برگزاری دوره:

۳۶ ساعت / ۶ روز / ۳ هفته

نحوه برگزاری دوره:

حضوری (تهران)

زمان برگزاری دوره:

پنج شنبه ها و جمعه ها (۳ بخش ۲ ساعته)

مخاطبان:

دانشجویان و مهندسان برق (قدرت، الکترونیک، کنترل، مخابرات) و معماری در عرصه های مهندسين مشاور، طراحان، واحدهاي مناقصات و پيشنهادات، بهره برداران، شركت هاي پيمانكاري اجرايي، گروه هاي تست و راه اندازي، بهره برداران، تعميرات ونگهداري

هدف دوره:

تسلط مهندسان برق بر مفاهیم مطرح شده در استاندارد IEC 60909 و استاندارد IEEE 551 جهت انجام محاسبات اتصال کوتاه به منظور درک نحوۀ استفاده صحیح از تعاریف، روابط و نتایج حاصل از محاسبات اتصال کوتاه جهت انجام سایزینگ مناسب و اقتصادی تجهیزات به کاررفته در تابلوها و شبکه های قدرت شامل کابل ها، کلیدها، باس بارها، ترانسفورماتورهای جریان، تنظیم مناسب کلیدها و رله های حفاظتی، سایزینگ مناسب تجهیزات موجود در سیستم زمین شامل سیم ارت، NGR، ترانس زمین و …، انجام محاسبات اتصال¬کوتاه به صورت دستی و نرم افزاری

امکانات رفاهی:

۲ وعده پذیرایی (چاشت و عصرانه)

نفرات آموزش دیده تا به امروز:

۶۶ نفر

دفعات برگزاری دوره تا به امروز:

۴ دوره

جزئیات سرفصل ها

سرفصل های دوره محاسبات اتصال کوتاه مطابق استاندارد IEC60909 و IEEE551 به شرح زیر است:

عنوانجزئیاتساعت
مقدمه۱- اهداف و اهمیت مطالعات اتصال کوتاه
۲- معرفی استانداردها در زمینه اتصال کوتاه
۳- منابع جریان‌های اتصال کوتاه
۴- چرایی نامتقارن بودن جریان‌های اتصال کوتاه
۵- جریان‌های اتصال کوتاه متقارن و نا متقارن
۶- مولفه DC جریان‌های اتصال کوتاه
۷- انواع اتصال کوتاه (سه فاز، دو فاز، دوفاز به زمین، تک فاز و تک فاز دوبل)
۸- حداقل و حداکثر جریان اتصال کوتاه و کاربرد آن‌ها
۹- تاثیرات حرارتی جریان اتصال کوتاه
۱۰- نیروی الکترومکانیکی حاصل از جریان اتصال کوتاه
۱۱- تاثیرات مغناطیسی حاصل از جریان اتصال کوتاه
۱۲- محدود نمودن جریان اتصال کوتاه در سیستم‌های قدرت
۱۳- تجهیزات محدود کنندۀ جریان اتصال کوتاه در تابلوهای LV و MV
۴
محاسبات جریان اتصال کوتاه مطابق با استاندارد IEEE 551۱- انواع روش‌های محاسباتی
۲- محاسبه ضرایب امپدانس
۳- مدل نمودن ماشین‌های دوار
۴- انواع و شدت جریان‌های اتصال کوتاه سیستم
۵- ساده سازی سیستم
۶- فرآیند محاسباتی
۳
محاسبات اتصال کوتاه در سیستم‌های فشارقوی،
فشار متوسط و فشار ضعیف مطابق با استاندارد IEC 60909
۱- انواع خطاهای اتصال کوتاه بر اساس IEC 60909
۲- حداقل و حداکثر جریان‌های اتصال کوتاه و کاربرد آنها
۳- اتصال کوتاه در نزدیکی ژنراتور
۴- محاسبۀ امپدانس‌های اتصال کوتاه تجهیزات و شبکۀ سراسری
۵- جریان اتصال کوتاه موثر متقارن اولیه “I_K
۶- جریان اتصال کوتاه متقارن I_b
۷- جریان اتصال کوتاه حالت ماندگار I_K
۸- مقدار پیک جریان اتصال کوتاه i_p
۹- معرفی ضریب ولتاژ یا c-factor
۱۰- ضریب K جهت جریان اتصال کوتاه پیک
۱۱- ضریب μ جهت جریان اتصال کوتاه متقارن
۱۲- دو ضریب λ_min و λ_max جهت جریان اتصال کوتاه حالت ماندگار
۱۳- ضریب q جهت جریان اتصال کوتاه موتورهای آسنکرون
۱۴- بررسی انواع روش‌های محاسباتی
۱۵- انجام محاسبات اتصال کوتاه بر اساس IEC 60909
۱۶- محاسبه پارامترهای جریان اتصال کوتاه در انواع خطاها به صورت دقیق و تقریبی
۱۷- تاثیر ضرایب اصلاح امپدانس تجهیزات شامل ضریب اصلاح امپدانس ترانسفورماتور و ژنراتور بر جریان‌های اتصال کوتاه
۱۸- محاسبۀ سهم شبکۀ سراسری روی جریان اتصال کوتاه
۱۹- محاسبۀ سهم ژنراتورهای سنکرون روی جریان اتصال کوتاه
۲۰- محاسبۀ سهم ژنراتورهای القایی روی جریان اتصال کوتاه
۲۱- محاسبۀ سهم موتورهای القایی روی جریان اتصال کوتاه
۲۲- محاسبۀ سهم موتورهای سنکرون روی جریان اتصال کوتاه
۲۳- محاسبۀ سهم مبدل های الکترونیک قدرت روی جریان اتصال کوتاه
۲۴- محاسبۀ سهم خازن روی جریان اتصال کوتاه
۲۵- مقایسه فرآیند محاسبات اتصال¬کوتاه طبق IEC 60909 و IEEE 551
۱۰
بررسی شبکه های توالی در محاسبات اتصال کوتاه نامتقارن۱- بررسی قضیه فورتسکیو و نحوۀ تبدیل فضاهای نامتقارن به متقارن
۲- بررسی امپدانس توالی مثبت تجهیزات و نحوۀ محاسبۀ امپدانس معادل شبکۀ توالی مثبت
۳- بررسی امپدانس توالی منفی تجهیزات و نحوۀ محاسبۀ امپدانس معادل شبکۀ توالی منفی
۴- بررسی امپدانس توالی صفر تجهیزات و نحوۀ محاسبۀ امپدانس معادل شبکۀ توالی صفر
۵- بررسی نحوۀ اتصال انواع شبکه های توالی در خطاهای مختلف تک فاز، دو فاز و سه فاز
۶- تحلیل سادۀ شدۀ شبکه های توالی
۷- حل مثال های متنوع از نحوۀ استخراج شبکه های توالی و اتصال آن ها به یکدیگر جهت محاسبۀ جریان اتصال کوتاه تک فاز به زمین، دوفاز به زمین، دو فاز و سه فاز
۶
تاثیر نحوۀ ارتینگ نقطه نوترال ترانسفورماتورها
بر روی جریان اتصال کوتاه تک فاز به زمین
۱- محاسبات اتصال کوتاه تک فاز به زمین در حضور نقطه نوترال مستقیماً زمین شده
۲- محاسبات اتصال کوتاه تک فاز به زمین در حضور NGR نصب شده در نقطۀ نوترال ترانسفورماتور
۳- محاسبات اتصال کوتاه تک فاز به زمین در سیستم زمین شده با استفاده از کویل پترسن (Petersen-coil)
۴- اثر استفاده از NGR قابل قطع در سطح اتصال کوتاه حاصل از ژنراتورهای فشار متوسط
۵- محاسبات اتصال کوتاه تک فاز به زمین با حضور ترانسفورماتور زمین نصب شده روی باس بار (ترانسفورماتور Open Delta)
۶- محاسبات اتصال کوتاه تک فاز به زمین با حضور ترانسفورماتور زیگزاگ
۷- بررسی تفاوت شبکه های مستقیماً زمین شده و زمین شده توسط NGR با شبکه های زمین شده توسط ترانس زمین از نقطه نظر محاسبات دستی جریان اتصال کوتاه
۳
حل کامل یک مثال۱- تحلیل و محاسبۀ دستی انواع جریان های اتصال کوتاه تک فاز، دوفاز و سه فاز در یک شبکۀ نمونه در سطوح ولتاژ فشار ضعیف، فشار متوسط و فشار قوی
۲- تحلیل نرم افزاری شبکه موردمطالعه در محیط نرم افزارهای ETAP و DIgSILENT و مقایسۀ نتایج دقیق نرم افزاری با نتایج تقریبی حاصل از محاسبات دستی
۱۰
مجموع۳۶ ساعت

توجه: تدریس ترتیب ذکر شده در سر فصل ها بر اساس نظرات اساتید قابل تغییر می باشد.

دوره های مرتبط با دوره محاسبات اتصال کوتاه:

برای نظر روی ستاره ها کلیک کنید!

میانگین نظرات ۰ / ۵٫ تعداد نظرات: ۰

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

ویدیو دوره

فیلم مشاوره ای دوره ی آموزشی محاسبات اتصال کوتاه مطابق استاندارد IEC60909 و IEEE551، در این ویدیو سعی شده تا به سوالات اساسی مخاطبین این دوره پاسخ داده شود.

برگزاری دوره محاسبات اتصال کوتاه در شرایط کرونا

ویدئو از جلسات مقدماتی دوره محاسبات اتصال کوتاه

برای نظر روی ستاره ها کلیک کنید!

میانگین نظرات ۰ / ۵٫ تعداد نظرات: ۰

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

تجهیزات آموزشی

برای نظر روی ستاره ها کلیک کنید!

میانگین نظرات ۰ / ۵٫ تعداد نظرات: ۰

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

گالری عکس

دوره محاسبات اتصال کوتاه-فصل پاییز97-مرکز آموزش مهندسی MeM
دوره اتصال کوتاه فصل پاییز 98 مرکز آموزش مهندسی MeM
ArrowArrow
ArrowArrow
ArrowArrow
Slider

برای نظر روی ستاره ها کلیک کنید!

میانگین نظرات ۰ / ۵٫ تعداد نظرات: ۰

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

همکاران صنعتی دوره

شرکت مهندسین مشاور بهبود صنعت نیرو با هدف تامین بخشی از نیازهای تخصصی صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، سیمان، فولاد و شرکت های مرتبط با تولید، انتقال و توزیع نیروی برق در سال ۱۳۸۲ تاسیس گردیده و از بهار ۹۷ در زمینه اجرای دوره های تخصصی کوتاه مدت با مرکز آموزش مهندسی MeM همکاری خود را آغاز کرده است.

شرکت BSN همکار صنعتی مرکز آموزش مهندسی MeM در زمینه اجرای دوره های کوتاه مدت

برای نظر روی ستاره ها کلیک کنید!

میانگین نظرات ۰ / ۵٫ تعداد نظرات: ۰

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

سرفصل های دوره محاسبات اتصال کوتاه مطابق استاندارد IEC60909 و IEEE551 به شرح زیر است: عنوان جزئیات ساعت مقدمه 1- اهداف و اهمیت مطالعات اتصال کوتاه 2- معرفی استانداردها در زمینه اتصال کوتاه 3- منابع جریان‌های اتصال کوتاه 4- چرایی نامتقارن بودن جریان‌های اتصال کوتاه 5- جریان‌های اتصال کوتاه متقارن و نا متقارن 6- مولفه DC جریان‌های اتصال کوتاه 7- انواع اتصال کوتاه (سه فاز، دو فاز، دوفاز به زمین، تک فاز و تک فاز دوبل) 8- حداقل و حداکثر جریان اتصال کوتاه و کاربرد آن‌ها 9- تاثیرات حرارتی جریان اتصال کوتاه 10- نیروی الکترومکانیکی حاصل از جریان اتصال کوتاه 11-…

امتیاز فراگیران به این دوره: 4.9 ( 4 فراگیر به این دوره امتیاز داده اند)
شما هم اگر این دوره را گذرانده اید به آن امتیاز دهید و نظر خود را برای ما بنویسید.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نقد و بررسی‌ها

 1. :

  سلام وقت بخیر
  آیا دوره بصورت آنلاین هم برگزار می شود؟

  • :

   سلام.خیر دوست عزیز این دوره به صورت حضوری برگزار می شود. تاریخ برگزاری را از طریق سایت پیگیر باشید.

 2. :

  با سلام
  در صورت امکان تعداد ساعات تشکیل شده در هر روز را افزایش دهید تا روزهای حضور کاهش یابد.

  • :

   سلام، دوره ها طوری برنامه ریزی شده اند تا بازدهی آموزشی فراگیران کاهش نیابد، به همین دلیل افزایش ساعات تدریس در ۱ روز منجر به پایین آمدن بازدهی فراگیران و اساتید خواهد شد، در هر صورت ممنون از نظر شما

 3. :

  انتخاب مدرس بسیار عالی و خوب بود. اما لطفا شروع دوره با توجه به اعلام در سایت و شبکه های اجتماعی دقیق و به موقع باشد.

 4. :

  این دوره کاملا کاربردی و قابل استفاده در انواع پروژه های صنعتی و نیروگاهی می باشد.