دوره های آموزشی مکانیک و پایپینگ

نام دورهمدتتاریخ شروعوضعیتثبت نام
دوره پایپینگ138 ساعتنیمه دوم شهریور در حال برگزاری ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره آموزشی تجهیزات ثابت96 ساعتاعلام خواهد شد در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره تاسیسات مکانیکی ساختمان (مجازی)108 ساعتنیمه دوم مرداد در حال برگزاری ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره آموزشی تجهیزات فرآیندی دوار (پمپ،کمپرسور،توربین)90 ساعتزمستان 99 در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره