دوره های آموزشی مکانیک و پایپینگ

نام دورهمدتتاریخ شروعوضعیتثبت نام
دوره تاسیسات مکانیکی ساختمان (آنلاین)108 ساعتنیمه دوم اردیبهشت در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره پایپینگ (آنلاین)138 ساعتتابستان 1401 در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره تجهیزات فرآیندی دوار (پمپ،کمپرسور،توربین)-(آنلاین)90 ساعتنیمه دوم آذر در حال برگزاری ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره آموزشی تجهیزات ثابت (آنلاین)96 ساعتاعلام خواهد شد در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
نام دورهمدتتاریخ شروعوضعیتثبت نام
دوره نرم افزار الگا (OLGA)30 ساعتنیمه اول مرداد در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره تخصصی انتخاب مواد و خوردگی (آنلاین)36 ساعتاعلام خواهد شد در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره پیشرفته نرم افزار PDMS (آنلاین)36 ساعتاعلام خواهد شد در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
نام دورهمدتتاریخ شروعوضعیتثبت نام