دوره های آموزشی مکانیک و پایپینگ

نام دورهمدتتاریخ شروعوضعیتثبت نام
دوره تاسیسات مکانیکی ساختمان108 ساعتنیمه دوم خرداد در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره آموزشی تجهیزات ثابت96 ساعتتابستان 99 در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره پایپینگ138 ساعتنیمه اول اسفند در حال برگزاری ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره آموزشی تجهیزات فرآیندی دوار (پمپ،کمپرسور،توربین)90 ساعتنیمه اول دی در حال برگزاری ثبت نام در دوره جزییات دوره