دوره کلیدهای اتوماتیک فشار ضعیف (LV)

مدت برگزاری دوره:

18 ساعت / 3 روز / 2 هفته

زمان برگزاری:

پنج شنبه ها و جمعه ها (3 بخش 2 ساعته)

مخاطبان:

کارشناسان طراح تابلوی برق در شرکت‌های پیمانکاری – کارشناسان طراح شرکت‌های تابلوسازی – شرکت‌های بازرسی و ….

هدف دوره:

آشنایی کامل (صفر تا صد) با کلیدهای اتوماتیک فشارضعیف

امکانات رفاهی:

2 وعده پذیرایی (چاشت و عصرانه)

نفرات آموزش دیده تا به امروز:

جدید

دفعات برگزاری دوره تا به امروز:

جدید

پیش نیاز دوره:

آشنایی مقدماتی با تابلوهای فشارمتوسط و فشارضعیف و نقشه‌های مربوطه

جزئیات سرفصل ها

سرفصل های دوره کلیدهای اتوماتیک فشار ضعیف به شرح زیر است:

عنوانجزئیاتساعت
مقدمات شبکه های فشار ضعیف۱- مشخصات اصلی شبکه‌های فشارضعیف و پارامترهای اصلی آنها
۲- انواع شبکه‌های فشارضعیف از نظر زمین‌کردن و انواع شبکه‌ها با توجه به نوع زمین‌کردن و خطاهای مربوط به هر یک از آنها
۳- عایق‌بندی شبکه‌های فشار ضعیف و تجهیزات مربوطه و آشنایی با فواصل عایقی خزشی و مستقیم و موارد مربوط به هر یک از آنها
۴- اتصال‌کوتاه در شبکه‌های فشارضعیف و اثرات و پارامترهای مربوطه
۱
وظایف اولیه کلید‌های اتوماتیک و پارامتر‌های اصلی۱- بخش‌های اصلی یک کلید اتوماتیک
۲- استاندارد مرجع کلیدهای اتوماتیک فشارضعیف
۳- پارامترهای نامی کلید‌های اتوماتیک
۴- وظیفه‌های کلید‌های اتوماتیک در قبال اتصال‌کوتاه
۵- قدرت قطع اتصال‌کوتاه و پارامترهای مربوط به آن
۶- انتخاب کلید‌های خودکار بر اساس پارامتر‌های اتصال‌کوتاه (انواع ظرفیت قطع Icu و Ics و خصوصیات هر یک (قدرت وصل اتصال‌کوتاه کلیدهای اتوماتیک)
۷- قدرت تحمل اتصال‌کوتاه و کاربرد آن
۸- گروه‌بندی A و B برای کلیدهای اتوماتیک و نقش‌ هر یک از آنها در تأسیسات الکتریکی
 ۱
واحدهای حفاظتی کلیدهای حفاظتی۱- آشنایی مقدماتی با نحوه عملکرد رله‌های حفاظتی کلیدهای اتوماتیک
۲- انواع فانکشن‌های حفاظتی اصلی کلیدهای اتوماتیک شامل اضافه‌بار – اتصال‌کوتاه و خطای فاز به زمین
۳- آشنایی با مشخصه TCC جریان زمان و استفاده و نحوه خواندن از آنها
۴- واحد‌های حفاظتی از نوع حرارتی – مغناطیسی و میکرو پرو سسوری و خصوصیات حفاظتی آنها و مشخصه‌های جریان – زمان مربوطه
۵- مشخصه‌های واحدهای حفاظتی کلیدهای گروه A و گروه B و تفاوت آنها
 ۲
کلید‌های اتوماتیک کامپکت M.C.C.B۱- مشخصات کلیدهای اتوماتیک کامپکت و کاربرد آنها در تأسیسات الکتریکی
۲- مشخصات الکتریکی کلیدهای اتوماتیک کامپکت
۳- تنظیمات رله‌های کلیدهای اتوماتیک کامپکت
۴- کلیدهای اتوماتیک کامپکت با رله‌های حرارتی مغناطیسی و میکروپروسسوری
۵- حفاظت خطای فاز به زمین و انواع سیستم‌های تشخیص انواع خطا به زمین
۶- آشنایی با محدود‌کنندگی اتصال‌کوتاه توسط کلیدهای اتوماتیک کامپکت
۷- محاسبات سایز کلید و کابلها در فیدرهای مجهز به کلید اتوماتیک کامپکت به همراه حل مثال
۸- کلیدهای اتوماتیک کامپکت بدون حفاظت اضافه‌بار و کاربرد آنها
۹- تأثیر حرارت و شرایط محیطی بر عملکرد کلیدهای اتوماتیک با واحدهای حفاظتی مختلف
۱۰- هادی‌های نول در کلیدهای اتوماتیک و نقش آنها
۱۱- تجهیزات کمکی اضافه‌شونده شامل بوبین‌ها کنتاکتها و موتور درایو و دیاگرام سیم‌بندی آنها
۱۲- انواع اینترلاک کلیدهای اتوماتیک کامپکت
۱۳- مکانیزم‌های ثابت کشویی و پلاگین کلیدهای اتوماتیک هوایی در تابلوهای برق
۱۴- ترمینالهای مختلف کلیدهای اتوماتیک کامپکت و کاربرد آنها
 ۲
کلید‌های اتوماتیک هوایی A.C.B۱- آشنایی با کلیدهای اتوماتیک هوایی و کاربرد آنها در شبکه‌های الکتریکی
۲- مشخصات اصلی و متمایز کلیدهای اتوماتیک هوایی
۳- بخش‌ها و ساختار کلیدهای اتوماتیک هوایی
۴- تجهیزات کمکی و نصب‌شونده کلیدها و دیاگرام سیم‌بندی آنها
۵- انواع واحد‌های حفاظتی کلیدهای اتوماتیک هوایی
۶- مکانیزم ثابت و کشویی کلیدهای خودکار هوایی
۷- انواع اینترلاک‌های کلیدهای هوایی
۸- اثر دما و تأثیر آن بروی کلیدهای اتوماتیک هوایی
۹- کلیدهای هوایی بدون حفاظت – Disconnector و کاربرد آنها
۱۰- طبقه‌بندی استفاده کلیدهای بدون حفاظت
۱۱- نکات مربوط به نصب کلید‌های اتوماتیک در تابلوهای برق
۲
کلید‌های اتوماتیک حفاظت موتورM.P.C.B ۱- مشخصات الکتریکی
۲- انواع کلید‌های اتوماتیک حافظ موتور از نظر حفاظتی
۳- توابع حفاظتی کلیدهای حافظ موتور
۴- کلیدهای MPCB از نوع حرارتی – مغناطیسی و از نوع تنها مغناطیسی و کاربرد هر یک از آنها
۵- تجهیزات جانبی اینترلاک‌ها
۶- نکات مهم در انتخاب کلیدهای حافظ موتور
۷- استفاده از جداول Coordination برای انتخاب کلیدهای MPCB
۸- بررسی توابع و منحنی‌ها
۹- دیاگرام‌های سیم‌بندی تجهیزات مختلف ، مدارات قطع ، موتور و …..
۲
کلید‌های اتوماتیک مینیاتوری M.C.B۱- مشخصات الکتریکی و استاندارد‌های مربوط به کلیدهای مینیاتوری در کاربری‌های صنعتی و غیرصنعتی
۲- پارامترهای الکتریکی مربوط به جریان‌دهی ، ولتاژ و اتصال‌کوتاه
۳- انواع گروه‌بندی حفاظتی کلیدهای خودکار میینیاتوری
۴- استفاده از کلید‌های مینیاتوری در جریان مستقیم
۵- اثر دمای محیط
۶- دیاگرام‌های سیم‌بندی تجهیزات مختلف ، مدارات قطع ، موتور و …..
 ۲
کلید‌های اتوماتیک جریان نشتی R.C.C.B
۱- نحوه عملکرد کلیدهای جریان نشتی
۲- آشنایی با حفاظت پایه و حفاظت خطا
۳- راهکارهای در راستای حفاظت پایه و حفاظت خطا
۴- استفاده از کلیدهای جریان نشتی برای جلوگیری از شوک الکتریکی
۵- پارامترهای نامی کلیدها
۶- کلیدهای RCBO و RCCB و مدول RCD
۷- آشنایی با طبقه‌بندی‌های AC و A و کاربرد آنها
۸- آشنایی با طبقه‌بندی‌های F و B و کاربرد آنها
۲
هماهنگی حفاظتی در کلید‌های اتوماتیک (Selectivity)۱- تعریف و مفهوم هماهنگی حفاظتی و استاندارد مربوطه
۲- هماهنگی حفاظتی کامل
۳- هماهنگی حفاظتی تا محدوده مشخص
۴- هماهنگی حفاظتی بر پایه جریان
۵- هماهنگی حفاظتی بر پایه زمان
۶- هماهنگی حفاظتی بر پایه انرژی اتصال‌کوتاه
۷- هماهنگی حفاظتی بر پایه Zone Selectivity
۸- حل مثال‌های مختلف به شکل محاسبات و در قالب نرم‌افزار شبیه‌ساز
۲
پشتیبانی اتصال‌کوتاه توسط کلید‌های خودکار (Backup)۱- تعریف پشتیبانی کلیدهای اتوماتیک فشارضعیف
۲- نام‌ها و اصطلاحات متداول
۳- طریقه عملکرد کلیدهای اتوماتیک در نقش پشتیبان
۲
مجموع۱۸ ساعت

توجه: تدریس ترتیب ذکر شده در سر فصل ها بر اساس نظرات اساتید قابل تغییر می باشد.

دوره های مرتبط با دوره کلیدهای اتوماتیک فشار ضعیف:

ویدیوهای دوره

تجهیزات آموزشی

گالری عکس

همکاران صنعتی دوره

در صورتی که شما در زمینه هایی مانند بازدید از کارخانه، نمونه تجهیزات، کاتالوگ، مدارک کمک آموزشی و … می توانید با ما همکاری داشته باشید، کارشناسان آموزش مشتاقانه منتظر تماس شما هستند.

سرفصل های دوره کلیدهای اتوماتیک فشار ضعیف به شرح زیر است: عنوان جزئیات ساعت مقدمات شبکه های فشار ضعیف 1- مشخصات اصلی شبکه‌های فشارضعیف و پارامترهای اصلی آنها 2- انواع شبکه‌های فشارضعیف از نظر زمین‌کردن و انواع شبکه‌ها با توجه به نوع زمین‌کردن و خطاهای مربوط به هر یک از آنها 3- عایق‌بندی شبکه‌های فشار ضعیف و تجهیزات مربوطه و آشنایی با فواصل عایقی خزشی و مستقیم و موارد مربوط به هر یک از آنها 4- اتصال‌کوتاه در شبکه‌های فشارضعیف و اثرات و پارامترهای مربوطه 1 وظایف اولیه کلید‌های اتوماتیک و پارامتر‌های اصلی 1- بخش‌های اصلی یک کلید اتوماتیک 2-…

امتیاز فراگیران به این دوره: 3.74 ( 7 فراگیر به این دوره امتیاز داده اند)
شما هم اگر این دوره را گذرانده اید به آن امتیاز دهید و نظر خود را برای ما بنویسید.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دوره کلیدهای اتوماتیک فشار ضعیف (LV)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.