دوره کلیدهای اتوماتیک فشار ضعیف (LV) (حضوری)

مدت برگزاری دوره:

۱۸ ساعت / ۳ روز / ۲ هفته

نحوه برگزاری دوره:

حضوری (تهران)

زمان برگزاری:

پنج شنبه ها و جمعه ها (۳ بخش ۲ ساعته)

مخاطبان:

کارشناسان طراح تابلوی برق در شرکت‌های پیمانکاری – کارشناسان طراح شرکت‌های تابلوسازی – شرکت‌های بازرسی و ….

هدف دوره:

آشنایی کامل (صفر تا صد) با کلیدهای اتوماتیک فشارضعیف

امکانات رفاهی:

۲ وعده پذیرایی (چاشت و عصرانه)

نفرات آموزش دیده تا به امروز:

جدید

دفعات برگزاری دوره تا به امروز:

جدید

پیش نیاز دوره:

آشنایی مقدماتی با تابلوهای فشارمتوسط و فشارضعیف و نقشه‌های مربوطه

جزئیات سرفصل ها

سرفصل های دوره کلیدهای اتوماتیک فشار ضعیف به شرح زیر است:

عنوانجزئیاتساعت
مقدمات شبکه های فشار ضعیف۱- مشخصات اصلی شبکه‌های فشارضعیف و پارامترهای اصلی آنها
۲- انواع شبکه‌های فشارضعیف از نظر زمین‌کردن و انواع شبکه‌ها با توجه به نوع زمین‌کردن و خطاهای مربوط به هر یک از آنها
۳- عایق‌بندی شبکه‌های فشار ضعیف و تجهیزات مربوطه و آشنایی با فواصل عایقی خزشی و مستقیم و موارد مربوط به هر یک از آنها
۴- اتصال‌کوتاه در شبکه‌های فشارضعیف و اثرات و پارامترهای مربوطه
۱
وظایف اولیه کلید‌های اتوماتیک و پارامتر‌های اصلی۱- بخش‌های اصلی یک کلید اتوماتیک
۲- استاندارد مرجع کلیدهای اتوماتیک فشارضعیف
۳- پارامترهای نامی کلید‌های اتوماتیک
۴- وظیفه‌های کلید‌های اتوماتیک در قبال اتصال‌کوتاه
۵- قدرت قطع اتصال‌کوتاه و پارامترهای مربوط به آن
۶- انتخاب کلید‌های خودکار بر اساس پارامتر‌های اتصال‌کوتاه (انواع ظرفیت قطع Icu و Ics و خصوصیات هر یک (قدرت وصل اتصال‌کوتاه کلیدهای اتوماتیک)
۷- قدرت تحمل اتصال‌کوتاه و کاربرد آن
۸- گروه‌بندی A و B برای کلیدهای اتوماتیک و نقش‌ هر یک از آنها در تأسیسات الکتریکی
 ۱
واحدهای حفاظتی کلیدهای حفاظتی۱- آشنایی مقدماتی با نحوه عملکرد رله‌های حفاظتی کلیدهای اتوماتیک
۲- انواع فانکشن‌های حفاظتی اصلی کلیدهای اتوماتیک شامل اضافه‌بار – اتصال‌کوتاه و خطای فاز به زمین
۳- آشنایی با مشخصه TCC جریان زمان و استفاده و نحوه خواندن از آنها
۴- واحد‌های حفاظتی از نوع حرارتی – مغناطیسی و میکرو پرو سسوری و خصوصیات حفاظتی آنها و مشخصه‌های جریان – زمان مربوطه
۵- مشخصه‌های واحدهای حفاظتی کلیدهای گروه A و گروه B و تفاوت آنها
 ۲
کلید‌های اتوماتیک کامپکت M.C.C.B۱- مشخصات کلیدهای اتوماتیک کامپکت و کاربرد آنها در تأسیسات الکتریکی
۲- مشخصات الکتریکی کلیدهای اتوماتیک کامپکت
۳- تنظیمات رله‌های کلیدهای اتوماتیک کامپکت
۴- کلیدهای اتوماتیک کامپکت با رله‌های حرارتی مغناطیسی و میکروپروسسوری
۵- حفاظت خطای فاز به زمین و انواع سیستم‌های تشخیص انواع خطا به زمین
۶- آشنایی با محدود‌کنندگی اتصال‌کوتاه توسط کلیدهای اتوماتیک کامپکت
۷- محاسبات سایز کلید و کابلها در فیدرهای مجهز به کلید اتوماتیک کامپکت به همراه حل مثال
۸- کلیدهای اتوماتیک کامپکت بدون حفاظت اضافه‌بار و کاربرد آنها
۹- تأثیر حرارت و شرایط محیطی بر عملکرد کلیدهای اتوماتیک با واحدهای حفاظتی مختلف
۱۰- هادی‌های نول در کلیدهای اتوماتیک و نقش آنها
۱۱- تجهیزات کمکی اضافه‌شونده شامل بوبین‌ها کنتاکتها و موتور درایو و دیاگرام سیم‌بندی آنها
۱۲- انواع اینترلاک کلیدهای اتوماتیک کامپکت
۱۳- مکانیزم‌های ثابت کشویی و پلاگین کلیدهای اتوماتیک هوایی در تابلوهای برق
۱۴- ترمینالهای مختلف کلیدهای اتوماتیک کامپکت و کاربرد آنها
 ۲
کلید‌های اتوماتیک هوایی A.C.B۱- آشنایی با کلیدهای اتوماتیک هوایی و کاربرد آنها در شبکه‌های الکتریکی
۲- مشخصات اصلی و متمایز کلیدهای اتوماتیک هوایی
۳- بخش‌ها و ساختار کلیدهای اتوماتیک هوایی
۴- تجهیزات کمکی و نصب‌شونده کلیدها و دیاگرام سیم‌بندی آنها
۵- انواع واحد‌های حفاظتی کلیدهای اتوماتیک هوایی
۶- مکانیزم ثابت و کشویی کلیدهای خودکار هوایی
۷- انواع اینترلاک‌های کلیدهای هوایی
۸- اثر دما و تأثیر آن بروی کلیدهای اتوماتیک هوایی
۹- کلیدهای هوایی بدون حفاظت – Disconnector و کاربرد آنها
۱۰- طبقه‌بندی استفاده کلیدهای بدون حفاظت
۱۱- نکات مربوط به نصب کلید‌های اتوماتیک در تابلوهای برق
۲
کلید‌های اتوماتیک حفاظت موتورM.P.C.B ۱- مشخصات الکتریکی
۲- انواع کلید‌های اتوماتیک حافظ موتور از نظر حفاظتی
۳- توابع حفاظتی کلیدهای حافظ موتور
۴- کلیدهای MPCB از نوع حرارتی – مغناطیسی و از نوع تنها مغناطیسی و کاربرد هر یک از آنها
۵- تجهیزات جانبی اینترلاک‌ها
۶- نکات مهم در انتخاب کلیدهای حافظ موتور
۷- استفاده از جداول Coordination برای انتخاب کلیدهای MPCB
۸- بررسی توابع و منحنی‌ها
۹- دیاگرام‌های سیم‌بندی تجهیزات مختلف ، مدارات قطع ، موتور و …..
۲
کلید‌های اتوماتیک مینیاتوری M.C.B۱- مشخصات الکتریکی و استاندارد‌های مربوط به کلیدهای مینیاتوری در کاربری‌های صنعتی و غیرصنعتی
۲- پارامترهای الکتریکی مربوط به جریان‌دهی ، ولتاژ و اتصال‌کوتاه
۳- انواع گروه‌بندی حفاظتی کلیدهای خودکار میینیاتوری
۴- استفاده از کلید‌های مینیاتوری در جریان مستقیم
۵- اثر دمای محیط
۶- دیاگرام‌های سیم‌بندی تجهیزات مختلف ، مدارات قطع ، موتور و …..
 ۲
کلید‌های اتوماتیک جریان نشتی R.C.C.B
۱- نحوه عملکرد کلیدهای جریان نشتی
۲- آشنایی با حفاظت پایه و حفاظت خطا
۳- راهکارهای در راستای حفاظت پایه و حفاظت خطا
۴- استفاده از کلیدهای جریان نشتی برای جلوگیری از شوک الکتریکی
۵- پارامترهای نامی کلیدها
۶- کلیدهای RCBO و RCCB و مدول RCD
۷- آشنایی با طبقه‌بندی‌های AC و A و کاربرد آنها
۸- آشنایی با طبقه‌بندی‌های F و B و کاربرد آنها
۲
هماهنگی حفاظتی در کلید‌های اتوماتیک (Selectivity)۱- تعریف و مفهوم هماهنگی حفاظتی و استاندارد مربوطه
۲- هماهنگی حفاظتی کامل
۳- هماهنگی حفاظتی تا محدوده مشخص
۴- هماهنگی حفاظتی بر پایه جریان
۵- هماهنگی حفاظتی بر پایه زمان
۶- هماهنگی حفاظتی بر پایه انرژی اتصال‌کوتاه
۷- هماهنگی حفاظتی بر پایه Zone Selectivity
۸- حل مثال‌های مختلف به شکل محاسبات و در قالب نرم‌افزار شبیه‌ساز
۲
پشتیبانی اتصال‌کوتاه توسط کلید‌های خودکار (Backup)۱- تعریف پشتیبانی کلیدهای اتوماتیک فشارضعیف
۲- نام‌ها و اصطلاحات متداول
۳- طریقه عملکرد کلیدهای اتوماتیک در نقش پشتیبان
۲
مجموع۱۸ ساعت

توجه: تدریس ترتیب ذکر شده در سر فصل ها بر اساس نظرات اساتید قابل تغییر می باشد.

دوره های مرتبط با دوره کلیدهای اتوماتیک فشار ضعیف:

برای نظر روی ستاره ها کلیک کنید!

میانگین نظرات ۴٫۲ / ۵٫ تعداد نظرات: ۶

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

ویدیوهای دوره

برای نظر روی ستاره ها کلیک کنید!

میانگین نظرات ۴٫۲ / ۵٫ تعداد نظرات: ۶

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

تجهیزات آموزشی

برای نظر روی ستاره ها کلیک کنید!

میانگین نظرات ۴٫۲ / ۵٫ تعداد نظرات: ۶

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

گالری عکس

برای نظر روی ستاره ها کلیک کنید!

میانگین نظرات ۴٫۲ / ۵٫ تعداد نظرات: ۶

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

همکاران صنعتی دوره

در صورتی که شما در زمینه هایی مانند بازدید از کارخانه، نمونه تجهیزات، کاتالوگ، مدارک کمک آموزشی و … می توانید با ما همکاری داشته باشید، کارشناسان آموزش مشتاقانه منتظر تماس شما هستند.

برای نظر روی ستاره ها کلیک کنید!

میانگین نظرات ۴٫۲ / ۵٫ تعداد نظرات: ۶

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

سرفصل های دوره کلیدهای اتوماتیک فشار ضعیف به شرح زیر است: عنوان جزئیات ساعت مقدمات شبکه های فشار ضعیف 1- مشخصات اصلی شبکه‌های فشارضعیف و پارامترهای اصلی آنها 2- انواع شبکه‌های فشارضعیف از نظر زمین‌کردن و انواع شبکه‌ها با توجه به نوع زمین‌کردن و خطاهای مربوط به هر یک از آنها 3- عایق‌بندی شبکه‌های فشار ضعیف و تجهیزات مربوطه و آشنایی با فواصل عایقی خزشی و مستقیم و موارد مربوط به هر یک از آنها 4- اتصال‌کوتاه در شبکه‌های فشارضعیف و اثرات و پارامترهای مربوطه 1 وظایف اولیه کلید‌های اتوماتیک و پارامتر‌های اصلی 1- بخش‌های اصلی یک کلید اتوماتیک 2-…

امتیاز فراگیران به این دوره: 3.74 ( 7 فراگیر به این دوره امتیاز داده اند)
شما هم اگر این دوره را گذرانده اید به آن امتیاز دهید و نظر خود را برای ما بنویسید.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دوره کلیدهای اتوماتیک فشار ضعیف (LV) (حضوری)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.