دوره کنترل پروژه

نام دوره:

تربیت کارشناس کنترل پروژه

مدت برگزاری دوره:

128 ساعت / 16روز / 8 هفته / 2 ماه

زمان برگزاری:

پنج شنبه ها و جمعه ها (3 بخش 2 ساعته)

مخاطبان:

فارغ التحصيلان رشته مهندسي صنايع، مديريت و شاغلين در حوزه برنامه ريزي و کنترل پروژه

هدف دوره:

تربيت کارشناس کنترل پروژه و آماده سازي جهت اشتغال در بخش هاي برنامه ريزي و کنترل پروژه سازمان ها، پروژه هاي نفت وگاز و پتروشيمي ، پروژه هاي عمراني و خدمات پروژه اي سازمان هاي پروژه محور

امکانات رفاهی:

2 وعده پذیرایی

جزئیات سرفصل ها

عنوان جزئیات ساعت
اصول برنامه ريزي
و کنترل پروژه
 • تعاريف و مفاهيم پروژه و مديريت پروژه
• آشنائي با ارکان مديريت علمي پروژه : استاندارد ، متدولوژي و ابزار
• آشنائي با حوزه هاي دانشي مديريت پروژه با تمرکز بر استاندارد PMBOK
• تشريح الزامات مديريت زمان
• ساختارهاي پروژه: ساختار شکست فعاليتها (WBS)، ساختار هزينه پروژه (CBS) ساختار سازماني (OBS)
• نگرش هاي متفاوت در تدوين WBS با توجه به الزامات پروژه
• انواع روش هاي برنامه ريزي پروژه (، CPM، GERT, PERT،CCPM, VERT)
• چگونگي زمانبندي پروژه با تمرکز بر روش متداول CPM
• تکنيک هاي کنترل پروژه
۸
آشنايي با انواع پروژه، انواع قراردادها و روشهاي تامين مالي پروژه • آشنائي با انواع قرارداد هاي اجراي پروژه ها و نحوه انتخاب آنها براي پروژه هاي زيربنائي و توسعه اي (اماني، DB، EPC، Turnkey و …)،
• روشهاي تامين مالي پروژه ها (يوزانس، فاينانس، خطوط اعتباري، دريافت وام و …)
۲
برنامه ريزي و كنترل
پروژه كاربردي با نرم افزار MSP
 • ايجاد پروژه و مشخصات آن
• تعريف ساختار شكست كار (WBS)
• تعريف فعاليتها و روابط آن
• تعريف و تخصيص تقويمهاي كاري
• برنامه ريزي منابع شامل: تعريف، تخصيص، تحليل و تسطيح منابع
• برنامه ريزي و كنترل هزينه
• محدوديتهاي زماني (Constraint)
• ايجاد برنامه مبنا (Base Line)
• نظارت و كنترل پروژه (Updating)
• گروه بندي و فيلترها
• انواع فعاليتها
• بررسي تحليلي نماها
• منابع موازي و سري
• فعاليت هاي ادواري
• مديريت هزينه شامل شاخص هاي ارزش كسب شده (EV)
• گروه بندي و فيلترها
• درصد پيشرفت وزني با كمك فرمول نويسي
• اختصاصي ساختن محيط نرم افزار جهت گزارش گيري
• مديريت پروژه هاي چندگانه
• گزارش گيري
• بررسي نماهاي مختلف
۳۲
برنامه ريزي و كنترل پروژه و اصول تدوين گزارشات در پروژه هاي مهندسي
(E)
 • اصول ساختار کدينگ مدارک مهندسي
• ساختار شکست کار در پروژه هاي مهندسي
• تعامل واحد کنترل مدارک مهندسي با واحد برنامه ريزي و کنترل پروژه
• نحوه توليد و گردش مدارک از ديدگاه پيشرفت گيري
• نکات کليدي در برنامه ريزي پروژه هاي مهندسي
• گزارشات پروژه هاي مهندسي
۸
برنامه ريزي و كنترل پروژه و اصول تدوين گزارشات در پروژه هاي مهندسي تدارکات و ساخت
(EPC)
• آشنائي با مباني و تاريخچه‌ قراردادهاي ‌ EPC
• پيش نيازهاي لازم براي اجراء پروژه به روش EPC
• ساختار ويژه فاز Eو آشنائي با مفهوم FEED (Front End Engineering Design )
• تدوين WBS پروژه هاي EPC و آشنائي با Best Practices در اين خصوص
• برنامه ريزي پروژه هاي EPC خواستگاه تبلور Rolling Wave Planning Methode
• برنامه ريزي پروژه هاي EPC و آشنائي با مفهوم Perpetual Management
• نحوه محاسبه پيشرفت پروژه و تدوين گزازش ها ي مريوطه
• EPC و مشکلات اجرايي آن در طرح هاي داخلي
۸
برنامه ريزي و
کنترل پروژه کاربردي با نرم افزار P6
 • آشنايي با فرآيندهاي مديريت پروژه و و معرفي راهنماي PMBOK
• معرفي نرم افزار P6 و قابليتهاي آن
• آموزش نصب P6
• تنظيمات اوليه User ، Admin Categories ، Preference Admin
• ساختار پروژه سازمان (EPS), ساختار پروژه سازمان (OBS)
• تعريف اطلاعات مربوط به فعاليت (Activity Details)
• معرفي انواع تقويم و تعريف تقويم براي پروژه
• ايجاد پروژه جديد
• تنظيمات شناسه فعاليتها (Activity ID) و ساير گزينه هاي پيش فرض
• اضافه يا حذف نمودن ستونها و سفارشي كردن ستونها
• ايجاد WBS در P6 و تخصيص كدهاي WBS به فعاليتها
• گروه بندي و مرتب سازي فعاليتها براساس WBS (Sort & Group)
• تعريف و تخصيص كد فعاليت (Activity Codes)
• گروه بندي و مرتب سازي فعاليتها براساس كد فعاليت (Sort & Group)
• معرفي انواع فعاليتها در P6
• تعريف مدت زمان انجام فعاليت و روشهاي محاسبه آن
• تعريف روابط بين فعاليتها و روشهاي تعريف رابطه در برنامه – تعريف Lag
• تعريف محدوديتها
• تحليل مسير بحراني ( CPM )
• كپي گرفتن از پروژه
• ايجاد Layout جديد
• معرفي نماي Activity Network و سفارشي نمودن آن
• سفارشي نمودن نمودارگانت و تغيير فرمت ميله ها
• تنظيمات مقياس زماني (Timescale)
• تغيير فونت و رنگ زمينه و اندازه رديف ها
• تعريف فيلتر – كاربرد فيلتر و ايجاد فيلتر جديد
• انواع منابع در P6 و تعريف منابع و نقشها (Roles & Resource)
• تخصيص منابع به فعاليتها
• تعريف و تخصيص منحني هاي منابع (Resource Curves)
• تهيه حساب هزينه منابع ( Cost Accounts)
• نمايش جداول و نمودار منابع و هزينه
• تسطيح منابع – روشهاي تسطيح دستي – تسطيح اتوماتيك
• هزينه و بودجه
• ايجاد فيلد جديد با استفاده از User Define Field
• تهيه برنامه مبنا (Baseline)
• محاسبه درصد پيشرفت برنامه اي فعاليتها
• تعريف ضريب وزني( WF) و معرفي انواع آن
• بروز رساني برنامه و تهيه نمودار S برنامه اي پروژه
• واقعي نمودن برنامه و محاسبه تاخيرات پروژه
• ترسيم نمودار S واقعي پروژه و مقايسه آن با نمودار S برنامه اي
• Import-Export
• آناليزهاي مديريت ارزش كسب شده (Earned Value Management)
• گزارشگيري (Reports)
• Thresholds & Issues
• مديريت ريسك (Risk Managment
۴۰
مجموع۱۲۸ساعت

توجه: تدریس ترتیب ذکر شده در سر فصل ها بر اساس نظرات اساتید قابل تغییر می باشد

برای نظر روی ستاره ها کلیک کنید!

میانگین نظرات ۰ / ۵٫ تعداد نظرات: ۰

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

ویدیوهای دوره

برای نظر روی ستاره ها کلیک کنید!

میانگین نظرات ۰ / ۵٫ تعداد نظرات: ۰

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

تجهیزات آموزشی

برای نظر روی ستاره ها کلیک کنید!

میانگین نظرات ۰ / ۵٫ تعداد نظرات: ۰

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

گالری عکس

برای نظر روی ستاره ها کلیک کنید!

میانگین نظرات ۰ / ۵٫ تعداد نظرات: ۰

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

همکاران صنعتی دوره

برای نظر روی ستاره ها کلیک کنید!

میانگین نظرات ۰ / ۵٫ تعداد نظرات: ۰

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

عنوان  جزئیات  ساعت اصول برنامه ريزي و کنترل پروژه  • تعاريف و مفاهيم پروژه و مديريت پروژه • آشنائي با ارکان مديريت علمي پروژه : استاندارد ، متدولوژي و ابزار • آشنائي با حوزه هاي دانشي مديريت پروژه با تمرکز بر استاندارد PMBOK • تشريح الزامات مديريت زمان • ساختارهاي پروژه: ساختار شکست فعاليتها (WBS)، ساختار هزينه پروژه (CBS) ساختار سازماني (OBS) • نگرش هاي متفاوت در تدوين WBS با توجه به الزامات پروژه • انواع روش هاي برنامه ريزي پروژه (، CPM، GERT, PERT،CCPM, VERT) • چگونگي زمانبندي پروژه با تمرکز بر روش متداول CPM • تکنيک هاي کنترل…

User Rating: Be the first one !
User Rating: Be the first one !

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دوره کنترل پروژه”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.