دوره های آموزشی مکانیک و پایپینگ

نام دورهمدتتاریخ شروعوضعیتثبت نام
دوره پایپینگ (آنلاین)*138 ساعت31 شهریور (شروع قطعی) در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره تاسیسات مکانیکی ساختمان (آنلاین)*108 ساعتپاییز 1401 در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره تجهیزات فرآیندی دوار (پمپ،کمپرسور،توربین)-(آنلاین)*90 ساعتپاییز 1401 در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره آموزشی تجهیزات ثابت (آنلاین)96 ساعتاعلام خواهد شد در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
نام دورهمدتتاریخ شروعوضعیتثبت نام
دوره طراحی سیستم های استخر، سونا و جکوزی (آنلاین)*12 ساعتنیمه دوم شهریور در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره نرم افزار الگا (OLGA)30 ساعتنیمه اول شهریور در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره تخصصی انتخاب مواد و خوردگی (آنلاین)*36 ساعتاعلام خواهد شد در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره پیشرفته نرم افزار PDMS (آنلاین)*36 ساعتاعلام خواهد شد در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
نام دورهمدتتاریخ شروعوضعیتثبت نام