دوره های آموزشی نفت و گاز و پتروشیمی

نام دورهمدتتاریخ شروعوضعیتثبت نام
دوره آموزش حرفه ای ارزیابی ریسک ایمنی120 ساعتزمستان 98 در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره طراحی فرآیند144 ساعتنیمه اول آذر در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره کنترل و ابزار دقیق120 ساعتنیمه دوم بهمن در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره پایپینگ138 ساعتزمستان 98 در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره آموزشی تجهیزات ثابت96 ساعتزمستان 98 در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره آموزشی تجهیزات فرآیندی دوار (پمپ،کمپرسور،توربین)90 ساعتزمستان 98 در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
نام دورهمدتتاریخ شروعوضعیتثبت نام
دوره طراحی و اجرای سیستم های خطوط انتقال نفت و گاز60 ساعتاعلام خواهد شد معرفی ثبت نام در دوره جزییات دوره