دوره های آموزشی نفت و گاز و پتروشیمی

نام دورهمدتتاریخ شروعوضعیتثبت نام
دوره پایپینگ138 ساعتنیمه اول بهمن در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره آموزش حرفه ای ارزیابی ریسک ایمنی120 ساعتنیمه دوم بهمن در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره کنترل و ابزار دقیق120 ساعتنیمه دوم بهمن در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره آموزشی تجهیزات ثابت96 ساعتزمستان 98 در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره آموزشی تجهیزات فرآیندی دوار (پمپ،کمپرسور،توربین)90 ساعتنیمه اول دی در حال برگزاری ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره طراحی فرآیند144 ساعتبهار 99 در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
نام دورهمدتتاریخ شروعوضعیتثبت نام
دوره طراحی و اجرای سیستم های خطوط انتقال نفت و گاز42 ساعتاسفند 98 در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره