دوره های آموزشی نفت و گاز و پتروشیمی

نام دورهمدتتاریخ شروعوضعیتثبت نام
دوره طراحی فرآیند144 ساعتنیمه دوم تیر در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره آموزشی تجهیزات ثابت96 ساعتتابستان 99 در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره پایپینگ138 ساعتنیمه اول اسفند در حال برگزاری ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره کنترل و ابزار دقیق120 ساعتنیمه دوم بهمن در حال برگزاری ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره آموزشی تجهیزات فرآیندی دوار (پمپ،کمپرسور،توربین)90 ساعتنیمه اول دی در حال برگزاری ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره آموزش حرفه ای ارزیابی ریسک ایمنی120 ساعتاعلام خواهد شد در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
نام دورهمدتتاریخ شروعوضعیتثبت نام
دوره پیشرفته نرم افزار PDMS30 ساعتتابستان 99 در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره طراحی و اجرای سیستم های خطوط انتقال نفت و گاز42 ساعتتابستان 99 در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره