دوره های آموزشی نفت و گاز و پتروشیمی

نام دورهمدتتاریخ شروعوضعیتثبت نام
دوره کنترل و ابزار دقیق120 ساعتنیمه دوم آبان در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره طراحی فرآیند (آنلاین)144 ساعتنیمه اول آذر در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره آموزشی تجهیزات ثابت (آنلاین)96 ساعتنیمه دوم آذر در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره آموزشی تجهیزات فرآیندی دوار (پمپ،کمپرسور،توربین)-(آنلاین)90 ساعتنیمه دوم آذر در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره پایپینگ138 ساعتنیمه دوم شهریور در حال برگزاری ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره آموزش حرفه ای ارزیابی ریسک ایمنی120 ساعتاعلام خواهد شد در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
نام دورهمدتتاریخ شروعوضعیتثبت نام
دوره پیشرفته نرم افزار PDMS30 ساعتنیمه اول آذر در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره طراحی و اجرای سیستم های خطوط انتقال نفت و گاز42 ساعتتابستان 99 در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
نام دورهمدتتاریخ شروعوضعیتثبت نام