دوره های آموزشی نفت و گاز و پتروشیمی

نام دورهمدتتاریخ شروعوضعیتثبت نام
دوره کنترل و ابزار دقیق120 ساعتنیمه دوم مهر در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره پایپینگ138 ساعتنیمه دوم شهریور در حال برگزاری ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره طراحی فرآیند144 ساعتنیمه اول مرداد در حال برگزاری ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره آموزشی تجهیزات ثابت96 ساعتاعلام خواهد شد در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره آموزشی تجهیزات فرآیندی دوار (پمپ،کمپرسور،توربین)90 ساعتزمستان 99 در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره آموزش حرفه ای ارزیابی ریسک ایمنی120 ساعتاعلام خواهد شد در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
نام دورهمدتتاریخ شروعوضعیتثبت نام
دوره پیشرفته نرم افزار PDMS30 ساعتنیمه اول آبان در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره طراحی و اجرای سیستم های خطوط انتقال نفت و گاز42 ساعتتابستان 99 در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره