چرا فراگیران MeM، دوره های تربیت کارشناس را انتخاب کرده اند؟!

چرا فراگیران دوره های تربیت کارشناس را انتخاب میکنند؟!
در نمایشگاه صنعت برق ۲۰۱۷ تهران مصاحبه ای با فراگیران قبلی MeM انجام شد و آنها به سوالاتی از قبیل اینکه: چه دوره ای و چرا شرکت کردند؟ آیا گذراندن دوره در این موسسه باعث پیشرفت شغلی آنها شده است؟ چرا موسسه MeM را برای گذراندن دوره انتخاب کردند؟ و آیا قصد شرکت دوباره در دوره های MeM را دارند یا نه؟ پاسخ دادند. امید داریم تا با دیدن این کلیپ کوتاه بتوانید در انتخاب خود اطمینان بیشتری پیدا کنید. 🙂