تفکری برای پیشرفت

مهر 1396

تصویر جشنواره پاییز مرکز آموزش مهندسی MeM
اخبار

#پاییزتُ_سبز_کن

شروع جشنواره پاییزانه MeM مهندسای عزیز، جشنواره پاییزانه MeM رو با پاییز دل انگیز شروع کردیم، در سال جدید همواره سعی کردیم رویکرد جدیدی رو

ادامه مطلب