دوره سیویل واحد های نفتی و صنعتی (CE)

معرفی دوره

خلاصه ای از دوره:

از میان همۀ بخش‌های مختلف درگیر در یک پروژه صنعتی، مهندسین عمران کمک‌های شایانی انجام می‌دهند. البته اگر چرخه یک واحد صنعتی را از شروع تعریف امکان‌سنجی تا بهره‌برداری در نظر بگیریم، مهندسین عمران فقط در بخش طراحی و ساخت درگیر هستند، مگر تولیدات مجتمع صنعتی مشخصاً کاربرد عمرانی داشته باشد. در هنگام طراحی و ساخت واحدهای صنعتی و مجتمع‌های نفت، گاز و پتروشیمی، مهندسین عمران در دو تخصص سازه و سیویل فعالیت می کنند.

به روایت

آمار و ارقام

دوره برگزار شده

نفر آموزش دیده

ساعات برگزار شده

مخاطبان دوره

اهداف دوره

عنوان  جزئیات  ساعت
فصل اول مهندسی سیویل 6
Engineering آشنایی با یک سیستم نظام مند در یک پروژۀ نفتی (EPC)
آشنایی با سازمان پروژه، بخش مهندسی، چارت سازمانی، MDR و مدارک مهندسی
تعریف مدارک پایه طراحی Basic / FEED و نحوه تولید مدارک Detail Design
معرفی بخش های مختلف واحد مهندسی و نحوه تعامل و ارتباط سیویل با آنها در نقاط اشتراک ( مدرک Tie-In list): Electrical/Instrument/Telecomunication/Structure/Architecture/Piping/Pipeline/Process/HVAC
تعریف و آموزش نحوۀ اعمال اصول ISO و IMS در تولید کلیه مدرک، شامل: تعریف فرآیند، دستور العمل، چک لیست های ورودی-خروجی و کنترل، مدرک دورگردانی و  Distribution Matrix
بررسی کفایت اطلاعات ورودی بر اساس چک لیست های بخش سیویل
اطلاعات ورودی، آشنایی با Plot Plan، Cable Layout، Site Environmental Data
آشنایی با Navis و کار با خروجی های بخش Piping
گردش مدارک و فرآیند دورگردانی و تعامل با سایر بخش ها قبل از ارسال
ارسال نتایج، بایگانی چک لیست ها، پاسخگویی به دورگردانی سایر بخش ها
2
Civil Engineer بررسی شرح کار SOW و وظایف بخش سیویل CE/CV = Job Description
معرفی استانداردهای مورد استفاده در گروه سیویل
آشنایی با DCC و بررسی جزئیات عملی رایج در تولید مدارک نفت و صنعت (Template/Format) با بررسی MDR سیویل
تعریف مدارک مشخصات فنی Specification برای طراحی سیویل مطابق با استانداردهای صنعت نفت: IPS و استاندارد NIOC و نحوه تنظیم آن بر اساس نیاز پروژه
Criteria and Specification For Civil Design
تولید نقشه: بررسی نحوه ارائه نقشه ها:  Layout, Format, Notes و نحوه شماره گذاری مدرک
آموزش نحوه تولید نقشه و بررسی نقشه های جزئیات تیپ استاندارد
2
نرم افزار Civil 3D معرفی و نصب نرم‌افزار Civil 3D و توضیحات اطلاعات مربوط به دوره
تبیین روش‌های مدل‌سازی در نرم‌افزار Auto CAD – Civil 3D
معرفی نرم‌افزار و مفهوم طراحی دینامیک و سبک Style و Tool Space
2
فصل دوم زمین 8
1-2 مروری بر نقشه‌برداری مهندسی: روش‌ها و تجهیزات
مفاهیم اساسی: BM، MSL، مختصات، موقعیت، شمال و …
تولید و تفسیر نقشه‌های توپوگرافی
2
2-2 آموزش گام به گام ورود اطلاعات نقشه برداری از فایلهای برداشت زمین
ساخت مدل سطوح و تولید نقشه های توپوگرافی زمین موجود و اصلاحات لازم
تولید و ویرایش منحنی های میزان روی سطوح
Ground: surveying + points
2
2-3 Topography: surfaces + volume + Contour Check
نحوه تهیه نقشه های توپوگرافی Topographical Map بر اساس اطلاعات نقشه برداری
2
پروژه اول تولید مدارک مربوط به زمین 2
فصل سوم جاده دسترسی 18
3-1 بررسی و مرور اصول طراحی هندسی راه
طبقه‌بندی راه به: جاده‌های خارج از سایت و خیابان‌های داخلی
گام‌های طراحی برای تولید مدل راه بر اساس توپوگرافی، پلان، پروفیل و مقطع عرضی تیپ، بر آیین‌نامه‌های معتبر راه‌سازی
تعریف نوع جاده، وسیله نقلیه و مفاهیم بنیادی در طراحی راه
آموزش نحوه تولید مدارک مشخصات فنی Specification برای جاده‌های Off Plot
2
3-2 طراحی پلان مسیر بر اساس آیین نامه و کنترل معیارهای طراحی نشریه 415
Plan: Alignment
2
3-3 طراحی پروفیل طولی  بر اساس آیین نامه و کنترل معیارهای طراحی نشریه 415
Profile: View
2
3-4 طراحی مقطع عرضی تیپ و مقدمه‌ای بر طراحی روسازی
Typical Cross Section
استخراج مقاطع عرضی Assembly + Tool Plate + Corridor
2
3-5 اطراحی روسازی راه
آشنایی با بار ترافیکی
برآورد محور هم‌ارز در افق طرح
2
3-6 انتخاب لایه‌های روسازی
تعیین ضخامت لایه‌ها
نشریه 234
2
3-7 اعمال بربلندی (دور یا Super elevation) طبق نشریه 415
اعمال بربلندی (دور یا Super elevation)
جداول احجام عملیات خاکی Section + MTO
استخراج و تحلیل منحنی بروکنر Mass Haul
2
3-8 نحوه تولید خودکار نقشه‌های پلان، پروفیل و مقاطع عرضی
Output: Plan Production: View + Section
2
پروژه دوم تولید مدارک مربوط به جاده دسترسی 2
فصل چهارم خیابان 6
4-1 ارائۀ دستورالعملهای گام بگام طراحی سیویل خیابان و واحد های مختلف در سایت های نفتی
آموزش نحوه تولید مدارک مشخصات فنی Specification برای خیابان ها
2
4-2 دستور العمل طراحی راه و خیابان، تولید نقشه (Road Layout and details (Curb/ Ditch 2
پروژه سوم تولید مدارک مربوط به خیابان ها 2
فصل پنجم سایت (محوطه) 6
5-1 آشنایی با ضوابط محیط زیست (فضای سبز) و آبیاری (irrigation)
طراحی فنس و گیت در محوطه های نفتی، نقشه Fence and Gate
2
5-2

مدلسازی سایت و تولید قطعات زمین (تفکیک زمین)
ساخت واحد های تراس بندی شده و شیب بندی آنها
بررسی کلیات طراحی Rough Grading و جاده های داخل واحد صنعتی طبق IPS-E-CE-160
محاسبه حجم مابین دو سطح و استخراج حجم عملیات خاکی
طراحی تسطیح محوطه ها، و تولید نقشه Rough Grading Layout and Details
Site: Parcel + Grading + Feature Line

2
پروژه چهارم تولید مدارک مربوط به سایت 2
فصل ششم دفع آب های آلوده صنعتی 12
6-1 تعریف سیستم های سیویلی: انواع رواناب، پس آب ها، سیل، نحوه سایزینگ، شبکه انتقال (منهول) و دفع نهایی
تعریف انواع پس آب در واحد های نفتی(AOC, SSW, OSW, NSW, WSW, CSW) ، تعریف شبکه جمع آوری
طراحی محوطه و کلیه عناصر سیویل روی زمین: جاده، خیابان، Ditch، محوطه های بتنی، دایک وال
2
6-2  طراحی روسازی های بتونی 2
6-3  جزئیات و نقشه های روسازی بتونی 2
6-4 دستورالعمل طراحی محوطه بتنی:
تولید نقشه Paved Area Layout & Details (Slab/Catch basin/Joints)
2
6-5 نحوه محاسبات سایزینگ:
تولید نقشۀ Typical Details for Drainage System (Manhole, Cover, Sump)
2
پروژه پنجم تولید مدارک مربوط به دفع آبهای آلوده صنعتی 2
فصل هفتم دفع فاضلاب بهداشتی 6
7-1 مبانی محاسباتی شبکه دفع فاضلاب بهداشتی 2
7-2 طراحی شبکه جمع‌آوری و دفع فاضلاب بهداشتی:
تولید نقشه‌های: Sanitary Waste Water System و Septic Tank
نحوه دفع نهایی پس آب‌ها: Soak away pit, Evaporation pit, WWT
2
پروژه ششم تولید مدارک مربوط به دفع فاضلاب بهداشتی 2
فصل هشتم دفع رواناب 6
8-1
هیدورلوژی
طراحی شبکه جمع آوری آبهای سطحی محوطه ها بر اساس مطالعات هیدرولوژی منطقه
و مدرک پایه: Site Environmental Data
تولید مدرک  Runoff Disposal Layout and Details
2
8-2 طراحی سیستم حفاظت از سیل محوطه ها بر اساس مطالعات نقشه های بالادست و هیدرولوژی سایت،
تولید نقشه Flood Control System
2
پروژه هفتم تولید مدارک مربوط به دفع رواناب 2
فصل نهم سیستم های زیر زمینی 6
9-1 حوه گردآوری اطلاعات و تعامل با سایر بخش‌های دست‌اندرکار شبکه‌های زیرزمینی (چک‌لیست ورود اطلاعات)
فرآیند Clash Check
2
9-2 تولید نقشه Underground Composite Layout
تولید گزارشات MTO برای خطوط زیر زمینی Civil Under Ground Pipes List
2
پروژه هشتم تولید مدارک مربوط به سیستم زیر زمینی 2
فصل دهم خطوط لوله 6
10-1 دستورالعمل طراحی و تولید نقشه و جزئیات شبکه‌های زیرزمینی در تعامل با سایر بخش‌های مهندسی (گذر از جاده، داکت بانک، کالورت، سازه‌های مدفون در خاک و کنترل کلیه تلاقی‌ها با تولید جدول مربوطه) 2
10-2 طراحی نقشه های سویل برای خطوط لوله Piping شامل:Valve Pit, Funnel, Clean Out  و یا در بخش Pipeline شامل: Casing, Trench, Warning/Protection Slabs، طراحی حریم خطوط لوله (Right of Way) و نحوه گذر از موانع یا موانع طبیعی (رودخانه Concrete Set-On Weights) 2
پروژه نهم تولید مدارک مربوط به خطوط لوله 2
فصل یازدهم سازه 6
11-1 تولید نقشه Foundation Location Plan بر اساس اطلاعات بخش سازه
فرآیند تولید مدارک تقاطع (Crossing) سیستم های مختلف زیر زمینی با همدیگر، بر اساس اولویت یا تقدم عبور:
Culvert, Bridges, IRC, ERC, Pull Pit
2
11-2 طراحی و تولید مدرک Bund/Dike Walls & Pipe Sleeves Layout and Details 2
پروژه دهم تولید مدارک مربوط به سازه 2
فصل دوازدهم جمع بندی 4
12-1
 • بررسی نهایی لیست کامل مدارک MDR برای بخش سیول
 • تولید MTO های سیویل مورد نیاز در پروژه
 • طراحی و تولید مدرک  Finish Grading Layout and Details با ملاحظات فضای سبز
2
12-2 مفهوم ITP و بررسی آزمایشات استاندارد در بخش سیویل مطابق IPS, NIOC 2
مجموع 90 ساعت

توجه: تدریس ترتیب ذکر شده در سر فصل ها بر اساس نظرات اساتید قابل تغییر می باشد

ویدئوهای دوره

گالری عکس

روش ثبت نام

اگر خودت رو علاقه‌مند به شرکت در دوره‌ای میبینی کافیه تا فرم پیش ثبت نام رو تکمیل کنی

1
2

بعدش ما باهاتون تماس می گیریم تا بیشتر و بهتر راجع به انتخاب دوره ی مد نظرتون کمک تون کنیم.

تصمیمت که قطعی شد، میتونی از طریق کارت به کارت یا پرداخت آنلاین مبلغ پیش‌پرداخت رو واریز کنی و ثبت نام خودت رو قطعی کنی

3
4

قبل شروع دوره، جزئیات بیشتر مثل محل و ساعت برگزاری و مواردی که برای دوره نیاز داری بهت اطلاع داده میشه

بعد از پایان دوره، گواهینامه دو زبانه به آدرسی که اعلام کردی ارسال میشه و حالا یک مهندس متخصص هستی

5

نظرات فراگیران

1 دیدگاه برای دوره سیویل واحد های نفتی و صنعتی (CE)

 1. بهروز ایزدی

  لطفا این دوره را برگزار کنید یا اینکه به صورت غیرحضوری ان را در اختیار ما بگذارید.. لطفا… دوره تربیت کارشناس سیویل در واحدهای صنعتی و نفتی

  • مرکز آموزش مهندسی MeM

   فراگیر گرامی..این دوره فعلا امکان اجرا ندارد…اما تلاش خود را برای اجرای خواسته شما دوست عزیز خواهیم کرد..با تشکر از پیام شما

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سوالات متداول

در صورتی که دانش‌پذیر در طول دوره مطلبی را فرا نگرفته و نیاز به مرور مجدد مطالب داشته باشد و یا غیبت موجهی داشته باشد، می‌تواند در دوره‌های بعدی به رایگان در همان بخش کلاس شرکت نماید. (مهلت استفاده از گارانتی دوره‌ها به مدت سه سال از تاریخ پایان دوره مورد نظر می‌باشد). همچنین خواهشمند است، جهت استفاده از گارانتی حتما به بخش تقویم آموزشی در وبسایت موسسه  به منظور اطلاع از تاریخ شروع دوره‌ها مراجعه کنید و جهت هماهنگی و شرکت در دوره مد نظرتان با موسسه در تماس باشید. لازم به ذکر است که اولویت با افراد ثبت نام کننده جدید می‌باشد.

دوره‌های برگزار شده توسط ما برای تمامی سطوح می‌باشد. بدين معنی که با توجه به علاقه‌مندی خود می‌توانيد در دوره‌های مرکز آموزش مهندسی MeM شرکت نماييد.

MeM منعی برای شرکت شما در این دوره‌ها ندارد، اما پیشنهاد می‌کند در صورت شرکت در دوره‌های آموزشی یا تحصیلات مرتبط داشته باشید یا سابقه کار مرتبط.

بله بعد از اتمام دوره گواهينامه‌ای با محتوای سرفصل‌های گذرانده شده در طول دوره اعطا می‌گردد.

گواهينامه صادره به دو زبان فارسی و انگلیسی از طرف مرکز آموزش مهندسی MeM صادر می‌شود.

به شرکت کنندگان در انتهای دوره مدرک رسمی با قابلیت ترجمه و تایید قوه قضائیه و وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، اعطاء می‌نمایند. می توان این مدرک را یکی از معتبرترین مدارک کشور در حوزه خود دانست و با اطمینان از آن برای ارتقای شغل، استخدام و یا مهاجرت استفاده نمود.

نمي توان قاطعانه گفت که مدارک اين مجموعه مورد تاييد شرکت‌های بزرگ است. اما آنچه وجود دارد اين است که اين مجموعه خود برگزار کننده دوره براي اين شرکت‌ها می‌باشد. ليست تعدادی از اين شرکت‌ها را در بخش مشتريان می‌توانيد ببينيد.

بله، مرکز آموزش MeM دوره ي آمادگی آزمون نظام مهندسی برق، آزمون جامع و کلاس رفع اشکال قبل از آزمون را در زمينه آزمون نظام مهندسی برگزار می‌نمايد.

براي عضويت در خبرنامه سايت کافی است آدرس ايميل خود را وارد بخش عضويت در فوتر نماييد سيستم به صورت خودکار برای شما ايمیلی ارسال می‌کند، با تاييد آن ايميل عضويت شما فعال می‌گردد.

شما هم به صورت فردی و هم به صورت شرکتي مي توانيد در دوره‌های آموزشي MeM شرکت نماييد. جهت شرکت به صورت گروهی کافی است بخش آموزش شرکت شما با ما مکاتبه کرده و درخواست دوره مورد نظر خود را بدهد. ضمنا امکان برگزاری دوره‌ها در محل شرکت شما نيز فراهم است.

براي اطلاع کامل از زمانبندی دوره‌ها مي توانيد آن را از بخش تقويم آموزشی هر فصل مطالعه نماييد. همچنين می‌توانيد با عضويت در خبرنامه به صورت اتوماتيک از کليه اخبار جديد از جمله تقويم آموزشی مطلع گرديد.

در حال حاضر زير ساخت‌های اين امکان در حال ايجاد می‌باشد تا در آينده‌ای نزديک امکان برگزاری دوره‌های آموزشی به صورت آنلاين و مکاتبه‌ای ايجاد گردد.

تمام تلاش مرکز آموزش مهندسی MeM بر آن است که محتوای ارائه شده در جزئيات دوره‌های خود را به صورت دقيق ارائه دهد. به همین دلیل، در هر دپارتمان فردی متخصص در آن زمينه را به اختيار گرفته شده تا پاسخ گو و بررسی کننده اين موضوع باشند.

در حال حاضر محل برگزاری کلاس ها در دفتر موسسه MeM و دانشگاه تهران است و در صورت برگزاري کلاس به صورت شرکتي محل کلاس‌ها می‌تواند شرکت مشتريان باشد.

اين مجموعه جهت رفاه مهندسين شاغل در شهرستان ها در حال تهيه آموزش‌های از راه دور است که به مرور زمان تهيه و بر روي سايت اطلاع رسانی لازم انجام می‌گيرد.

با سلام جهت اطلاع از آخرين تقويم دوره‌ها به بخش تقويم آموزشی مراجعه نماييد.

هزینه تقریبی دوره ها در سال ۱۴۰۲ بین ۱۰۰ الی ۲۰۰هزار تومان به ازای هر ساعت آموزش می باشد، جهت اطلاع دقیق از هزينه دوره‌ها با موسسه تماس بگيريد.

در حال حاضر این دوره‌ها تنها در تهران برگزار می‌گردد، در تلاش هستیم تا نمایندگی‌هایی در شهرهای دیگر نیز داشته باشیم که در صورت انجام، حتما از طریق خبرنامه به اطلاع خواهد رسید.

دپارتمان: