بازدید فراگیران دوره کنترل و ابزار دقیق

در دوره کنترل و ابزاردقیق مرکز آموزش مهندسی MeM، امکان بازدید از کارخانه به منظور آشنایی هر چه بیشتر فراگیران با تجهیزات ابزاردقیق از نزدیک فراهم شده است که اینبار فراگیران ۳ دوره در مورخه ۱۰ اسفند ۱۳۹۶ از کارخانه عیوض تکنیک دیدن کرده اند.

بازدید از کارخانه عیوض تکنیک برای دوره تربیت کارشناس کنترل و ابزار دقیق مرکز آموزش مهندسی MeM