بازدید فراگیران دوره تابلوهای الکتریکی

بازدید فراگیران دوره تابلوهای الکتریکی از کارخانه پارسیان فجر تابلو مورخه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

بازدید فراگیران دوره تابلوهای الکتریکی مرکز آموزش مهندسیMeM