بازدید فراگیران دوره پست های فشار قوی

بازدید پست (۲۳۰KV)HV مورخه ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

بازدید فراگران MeM از پست قیطریه