جزوات حرفه ای

پیرو سیاست های MeM برای حمایت همیشگی از مخاطبین و دانشپذیران؛ جزوات خوبی با تلاش تیمی حرفه ای برای دوره های MeM تهیه شده است. این جزوات که حاصل تلاش تیم های متخصص در هر حوزه بوده در قالب DVD های آموزشی به فراگیران داده می شود.

امید است با حمایت شما مخاطبین گرامی علاوه بر تهیه جزوات جدید، نقائص این جزوات نیز برطرف گردد.

شایان ذکر است این جزوات تنها به دانشپذیران MeM داده می شود و غیرقابل فروش می باشد.