دو ضریب λ_min و λ_max جهت جریان اتصال کوتاه حالت ماندگار

نمایش یک نتیجه