بازدید فراگیران دوره تاسیسات مکانیکی

بازدید تاسیسات مکانیکی از تاسیسات دانشگاه تربیت مدرس مورخه ۱۸ بهمن ماه ۱۳۹۸

بازدید از تاسیسات برای دوره تاسیسات مکانیکی مرکز آموزش مهندسی MeM