بازدید فراگیران دوره کوتاه مدت ارتینگ و صاعقه گیر

یکی از نکات جذاب و بسیار مفید آموزشی در مرکز آموزش مهندسی MeM بعضا امکان فراهم کردن بازدید از کارخانه های مختلف، متناسب با دوره های مختلف آموزشی می باشد. در این خصوص، روز پنج شنبه مورخه ۱۳ مهر ۹۶ بازدید از کارخانه “ایجاد کاران” واقع در نظرآباد کرج توسط فراگیران دوره ارتینگ و صاعقه گیر سه فصل پاییز، زمستان ۹۵ و بهار ۹۶ این مرکز صورت گرفت.

بازدید از کارخانه فراگیران ارتینگ و صاعقه گیر مرکز آموزش مهندسی MeM