چالش ده ساله MeM

رشد یک نهال و تبدیل شدن آن به یک درخت تنومند و پربار، نمادیست که همه ما راجع به مفهوم رشد و تعالی با آن همزاد پنداری می کنیم.
ما داستان چالش ۱۰ سالگی MeM را اینگونه تصویر کردیم. نهالی کوچک بودیم که با مراقبت، نگهداری و کمک شما عزیزان، حال به درختی جوان تبدیل شده است.

چالش ده ساله MeM