مقررات ثبت نام

ردیف علت استرداد مبلغ قابل استرداد
1 عدم تشکیل دوره و عدم پذیرش (به علت تکمیل ظرفیت دوره) ۱۰۰% شهریه کل دوره
۲ انصراف داوطلب به صورت کتبی تا یک هفته قبل از شروع دوره ۹۰% شهریه کل دوره
۳ انصراف داوطلب به صورت کتبی تا ۲۴ ساعت قبل از شروع دوره ۵۰% شهریه کل دوره
۴ در صورت عدم حضور در دوره، غیبت بیش از حد مجاز و یا انصراف پس از تشکیل کلاس غیر قابل استرداد