تفکری برای پیشرفت

اردیبهشت 1399

رویداد ها

روز معلم مبارک

انسان بزرگ نمی‌شود جز به وسیله فکرش شریف نمی‌شود جز به واسطه رفتارش و قابل احترام نمی‌گردد جز به سبب اعمال نیکش. تقدیم به شما

ادامه مطلب