آذر 1392

راه اندازی انجمن فنی MeM
اخبار

راه اندازی انجمن فنی

فراگیران گرامی MeM سلام همانطور که قبلا نیز بارها گفته ایم، هدف ما از آموزش صرفا برگزاری دوره و آموزش کوتاه مدت نبوده است، آشنایی

ادامه مطلب