تفکری برای پیشرفت

اسفند 1396

روز مهندس مبارک باد از طرف مرکز آموزش مهندسی MeM
رویداد ها

مهندس روزت مبارک!

مهندس.[ م ُ هََ دِ ](معرب، ص، اِ)(معرب از اندازه فارسی) اندازه گیرنده. (غیاث). تقدیرکننده. محاسب. شماردار. مقدر قصه به هر که می برم فایده

ادامه مطلب