عمران نظارت مهر ۱۳۹۶

عمران نظارت مهر ۱۳۹۶ 2018-06-25T10:39:13+04:30

این آزمون براساس آزمون نظارت مهر سال ۱۳۹۶ آماده سازی شده است. زمان این آزمون ۲ ساعت می باشد. در پایان آزمون می توانید نتیجه آزمون و پاسخ هر سوال را مشاهده نمایید.