تأسیسات برقی طراحی مهر ۱۳۹۶

تأسیسات برقی طراحی مهر ۱۳۹۶ ۱۳۹۸-۵-۲۸ ۱۱:۴۷:۳۲ +۰۴:۳۰

این آزمون براساس آزمون طراحی مهر سال ۱۳۹۶ آماده سازی شده است. زمان این آزمون ۲ ساعت می باشد. در پایان آزمون می توانید نتیجه آزمون و پاسخ هر سوال را مشاهده نمایید.