تأسیسات برقی نظارت مهر ۱۳۹۶

تأسیسات برقی نظارت مهر ۱۳۹۶ 2019-08-19T11:49:14+04:30

این آزمون براساس آزمون نظارت مهر سال ۱۳۹۶ آماده سازی شده است. زمان این آزمون ۲ ساعت می باشد. در پایان آزمون می توانید نتیجه آزمون و پاسخ هر سوال را مشاهده نمایید.