تأسیسات برقی نظارت اسفند ۱۳۹۵

تأسیسات برقی نظارت اسفند ۱۳۹۵ 2019-08-19T11:48:06+04:30

این آزمون براساس آزمون نظارت اسفند سال ۱۳۹۵ آماده سازی شده است. زمان این آزمون ۲ ساعت می باشد. در پایان آزمون می توانید نتیجه آزمون و پاسخ هر سوال را مشاهده نمایید.