شروع دوره پست های فشار قوی و دوره سیول های نفتی و صنعتی فصل تابستان ۹۶

به لطف خدا دو دوره تخصصی تربیت کارشناس پست های فشارقوی و دوره تربیت کارشناس طراحی سیول واحد های نفتی و صنعتی (اولین اجرا) در تاریخ ۲ شهریور ماه ۹۶ آغاز شد. 🙂

عکس شروع دوره پست های فشارقوی و سیویل واحد های نفتی و صنعتی گروه آموزشی MeM