درباره MeM گزارش عملکرد گزارش آماری (کیفی)

گزارش آمار کیفیت دوره های آموزشی

پست الکترونیکی چاپ PDF

گزارش آماری کیفیت دوره ها و کیفیت تدریس اساتید

Survey-94

Survey-93 Survey-92

Sale-91

 

Sale-90

 

Sale-89

 

Sale-88

 

 

MeM را دنبال کنید:

facebookgoogleinstagramlinkedinRSStelegram

ویژگی های برجسته

هزینه های دوره های تربیت کارشناس برگزار شده در این موسسه به ازای هر ساعت، در مقایسه با سایر همکاران به صورت متوسط 25 درصد کمتر می باشد.