درباره MeM گزارش عملکرد گزارش آماری (کیفی)

گزارش آمار کیفیت دوره های آموزشی

پست الکترونیکی چاپ PDF

گزارش آماری کیفیت دوره ها و کیفیت تدریس اساتید

Survey-94

Survey-93 Survey-92

Sale-91

 

Sale-90

 

Sale-89

 

Sale-88