درباره MeM گزارش عملکرد

گزارش آمار کمی دوره های آموزشی

پست الکترونیکی چاپ PDF
گزارش عملکرد کمی آموزش
تعداد کل دوره های برگزار شده
دوره های برگزار شده در MeM
دوره های برگزار شده برای سازمان ها
تعداد عناوین دوره ها کل افراد آموزش دیده (نفر)
میانگین افراد حاضر در دوره جمع ساعات ارائه آموزش نفرساعت آموزش داده شده
سال 1394
118دوره 26دوره 92دوره 80 عدد 1890 نفر 17 نفر 5478 ساعت 86828 ساعت
سال 1393
82 دوره 32 دوره 50 دوره 47 عدد 1238 نفر 16 نفر 4841 ساعت 68835 ساعت
سال 1392
46 دوره 19 دوره 27 دوره 38 عدد
1155 نفر 25 نفر 2652 ساعت
67300 نفر ساعت
سال 1391
59 دوره 19 دوره 40 دوره 40 عدد 1000 نفر 18 نفر 3088 ساعت 51664 نفر ساعت
سال 1390
52 دوره 17 دوره 35 دوره 37 عدد 807 نفر 17 نفر 1737 ساعت 29169 نفر ساعت
سال 1389
36 دوره 19 دوره 17 دوره 14 عدد 412 نفر 11 نفر 974 ساعت 10845 نفر ساعت
سال 1388(6 ماهه دوم)
12 دوره
7 دوره
5 دوره 6 عدد 84 نفر
7 نفر
343 ساعت
2354 نفر ساعت

mem statistics

MeM را دنبال کنید:

facebookgoogleinstagramlinkedinRSStelegram

ویژگی های برجسته

حضور اساتید برجسته صنعتی با سابقه میانگین پنج سال به بالا در شرکت های معتبر.